Xbowling Žižkov, Praha 3

ONLINE REZERVACEFacebook

608 300 143

Provozní řád Xbowling centrum Žižkov

 1. Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze osobám v bowlingové obuvi, která se půjčuje u obsluhy bowlingu.
 2. Zjevně podnapilé osoby nebo osoby pod vlivem návykových a psychotropních látek má obsluha právo vykázat z bowlingového prostoru.
 3. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen řídit se pokyny obsluhy.
  Zejména nesmí:
  A) Vstupovat za černou přešlapovou čáru
  B) Vhodit kouli na dráhu, pokud není zapnutá, tzn. nesvítí červené světlo
  C) Vhodit kouli na dráhu, pokud je stažena shrnovací závora
  D) Pokračovat ve hře, pokud se nevracejí koule
  E) Vstupovat na dráhu s jídlem a pitím, s cigaretou, doutníkem či dýmkou
  F) Ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů, a neházez rychleji než 33 km/h
  Za porušení bodu A nebo B bude od provinilé osoby požadována pokuta 200 Kč, za porušení bodu C pokuta 500 Kč, na odstranění škod způsobených tímto jednáním.
 4. Při použití vlastního vybavení přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné poškození tohoto vybavení, zároveň zodpovídá za případné poškození hracího zařízení způsobené jeho vybavením.
 5. Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluze.
 6. Prostor rozběhu před čárou odhozu je upraven speciálním přípravkem a je vysoce kluzký. Upozorňujeme nezkušené hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění.
 7. Obsluha je oprávněna ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.
 8. V případě poškození dráhy nebo zařízení centra má provozovatel podniku právo na náhradu způsobené škody.
 9. Pokud návštěvník poruší zásady stanovené v tomto řádu, je personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.
 10. Hráči a návštěvníci jsou povinni se tímto provozním řádem řídit. Zaházení a ukončení provozu je stanoveno otevírací dobou podniku a návštěvníci jsou povinni ji respektovat.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 1. 9. 2018